Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry:n säännöt


Patentti- ja rekisterihallituksessa 20.5.2021 hyväksytyt

 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä LGP - VGS ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, toiminta-alue on koko Suomi ja kokous- ja pöytäkirjakieli on suomi.
 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hyväksymä valtakunnallinen rotujärjestö.
 
Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsen, ja se voi kuulua myös muihin tarkoitusperiään palveleviin yhdistyksiin yhdistysjäsenenä.
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ohjata ja valvoa länsigöötanmaanpystykorvien kasvatusta ja jalostusta, edistää rodun tunnettuutta sekä jäsentensä koiraharrastusta, hyvää yhteishenkeä ja hyvää koiranpitotapaa.
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 • antaa jalostusneuvontaa ja opastaa kasvatustoiminnassa.
 • järjestää jalostustarkastuksia, koiranäyttelyitä ja erilaisia koulutus- ja kilpailutapahtumia sekä muita tarpeelliseksi katsomiaan vastaavia tilaisuuksia.
 • harjoittaa rotuun liittyvää tiedonkeruuta ja tilastointia.
 • jakaa tietoa ja neuvoja kaikissa rotua koskevissa kysymyksissä pitää yhteyttä jäsenistöönsä oman jäsenlehden, sähköisten viestimien ja yhteisten tilaisuuksien avulla.
 • pitää yhteyttä Suomen Kennelliittoon, muihin kotimaisiin rotujärjestöihin sekä rotua harrastaviin yhdistyksiin ulkomailla.
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia varoja jäsenmaksuin ja apurahoina, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
 
3. Alueellinen toiminta
Jäsenet voivat muodostaa johtokunnan alaisuuteen alueellisia epäitsenäisiä yhteenliittymiä, jotka järjestävät omalla alueellaan rotuun liittyvää toimintaa. Ne eivät voi periä jäsenmaksua jäseniltään. Alueellisten tapahtumien rahaliikenne kulkee johtokunnan määrittelemien menettelyjen mukaisesti yhdistyksen nimissä olevien tilien kautta, ja yhdistys voi tukea niitä taloudellisesti.

4. Jäsenet
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, kasvattajajäseniä, kannattajajäseniä ja ainaisjäseniä sekä kunniajäseniä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.
 
Varsinainen jäsen maksaa jäsenmaksunsa vuosittain ja saa yhdistyksen tiedotusaineiston postitse tai sähköisesti.
 
Kasvattajajäsenellä tulee olla lisäksi kennelnimi ja omistuksessa länsigöötanmaanpystykorva.
 
Ainaisjäsen maksaa jäsenmaksunsa kertasummana, ja häntä koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaista jäsentä.
 
Perhejäsen on varsinaisen jäsenen, kasvattajajäsenen tai ainaisjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsen ei saa yhdistyksen tiedotusaineistoa postitse.
 
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsen ei saa yhdistyksen tiedotusaineistoa postitse.
 
Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruuksista päättää yhdistyksen syyskokous kullekin jäsenryhmälle erikseen.
 
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.
 
5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
 
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos tämä ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuluvan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä.
 
Yhdistyksen tiedotusaineisto toimitetaan ainoastaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.
 
Muutoin noudatetaan Yhdistyslain §14.
 
Yhdistyksestä eronneella tai erotetulla ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.
 
6. Johtokunta
Yhdistyksen edustajana toimii johtokunta, jonka yhdistyksen syyskokous valitsee hoitamaan yhdistyksen hallintoa. Johtokunnan muodostavat puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
 
Johtokunnan puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokunnan varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi ja varajäsenet yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan.

Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme (3), ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistaan arvalla.
 
Varajäsenet ovat ns. yleisvarajäseniä, joiden vastuut ja velvollisuudet sekä puhe- ja äänioikeus päätetään
järjestäytymiskokouksessa.
 
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan johtokunnan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
 
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun nämä katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.
 
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme (3) sen jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
 
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
 
8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
 
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen ylin päätösvalta on yhdistyksen kokouksilla. Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia on vuosittain kaksi: kevätkokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhdistyksen jäsenlehdessä tai lähettämällä se kirjallisena postitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
 
Ylimääräisen kokouksen voi kutsua koolle johtokunta, jos se tai yhdistyksen kokous katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Johtokunnan on vaatimuksen saatuaan viipymättä ryhdyttävä toimeen kokouksen järjestämiseksi.
 
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, lukuun ottamatta kannattajajäsenet, on puhe- ja äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta.
 
Valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen, hän on fyysisesti paikalla kokouksessa ja hän saa edustaa yhtä (1) jäsentä valtakirjaäänellä. Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, mitä näiden sääntöjen 10. pykälässä on mainittu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa ratkaisee arpa.
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • Esitetään johtokunnan toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä
 • Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • Hyväksytään yhdistykselle seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
 • Päätetään jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
 • Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valitaan johtokunnan varajäsenet
 • Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille yksi (1) varamiestä
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle yksi (1) kuukausi ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään jäljelle jäävät varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
 
11. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.
 
12. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.