Gööttien hännät


Rotumääritelmän
 mukaan göötin "hännästä esiintyy kahta muotoa, pitkä häntä ja synnynnäinen töpö. Molemmissa tapauksissa kaikki esiintyvät muunnokset ovat sallittuja." 

Perinteisesti häntä on typistetty töpöksi, oli se minkä mittainen tahansa. Typistämiskiellon tultua voimaan rotu on ihastuttanut ja kummastuttanut laajalla häntien variaatioillaan. Häntiä on ihan luonnontöpöstä pitkähäntäiseen kippuraan ja kaikkea siltä väliltä.
 
Luonnontöpön hännän pituus voi vaihdella täysin hännättömästä (ei yhtään häntänikamaa) 10-20 cm:n töpöön. Luonnontöpölle on tyypillistä se, että hännän päässä on ns. rasvapatti, joka todistaa sen olevan synnynnäinen töpö. Pitkissä töpöhännissä tämä rasvapatti voi puuttua. Rekisteröitäessä pentuetta tulee olla eläinlääkärin todistus siitä, että pentu on syntynyt töpönä. Eläinlääkärin tutkimus on suoritettava 10 vrk kuluessa pennun syntymästä. Rekisterinumeron perässä on merkintä TÖ luonnontöpöisyydestä. Koiranetissä hännän kohdalla on erikseen mainittu töpö. Töpöhäntiin ei ole todettu liittyvän erityisiä terveysongelmia. Selkäranka-aukileita esiintyy erittäin harvoin. Joskus töpö hännänpää voi olla kääntynyt alaspäin tai sivusuuntaan. Tätä ei pidetä hylkäävänä virheenä.

Pitkä häntä voi olla sapelimainen tai eri asteisella kierteellä selän päällä. Pitkässä hännässä esiintyvä mutka on pennun hintaa alentava virhe. Nämä ovat kuitenkin gööteillä erittäin harvinaisia.

Joillakin yksilöillä esiintyy ns. pitkä töpö. Pentu rekisteröidään töpöksi, mutta pitkä töpö voi olla aikuisena jopa 30 cm:n mittainen.

Hännän periytyvyys

Kaikki koiran kudokset muodostuvat soluista, joissa on lajille tyypillinen määrä kromosomipareja (koiralla 39 paria). Geenit eli perintötekijät sijaitsevat kromosomeissa. Yksi geeni on yksi DNA-jakso, joka määrittää yksilön kehityksen ja elintoiminnot. Se on eräänlainen "rakennusohje". Kukin geeni sijaitsee koromosomissa omalla paikallaan, jota kutsutaan lokukseksi. Samaa ominaisuutta määritteleviä geenien versioita kutsutaan alleeleiksi. Alleeleita merkitään kirjaimilla. Hännän pituutta määrittelee kaksi alleelia yhdessä geenissä. Toinen alleeleista periytyy pennun isältä ja toinen äidiltä.
 
Alleelit voivat olla dominoivia eli vallitsevia tai resessiivisiä eli peittyviä. Tällöin resessiivinen ominaisuus tulee näkyviin vain, kun se tulee kummaltakin vanhemmalta - kuten esim. pitkähäntäisyys. Töpöhäntäisyyden alleeli on siis dominoiva (T) ja pitkähäntäisyyden alleeli resessiivinen (t). Kun häntä on pitkä, tiedetään heti sen perimän olevan tt. Töpöhäntä voi olla TT tai Tt. Tosin TT ei todennäköisesti koskaan synny, koska töpöhäntäisyyden alleeli T on tutkimusten mukaan letaali. Letaalius aiheuttaaa sikiökuoleman (sikiö ei lähde kehittymään vaan imeytyy varhaisessa vaiheessa). Tätä teoriaa tukee se, että TÖ x TÖ -yhdistelmissä pentuekoko on pienempi kuin vastaavasti PI x PI -yhdistelmissä. Yksikään töpöhäntäinen göötti ei ole jättänyt vain töpöhäntäisiä pentuja.
 
1.1.2009 Kennelliitto ei enää rekisteröi TÖ x TÖ -yhdistelmien pentuja perustellen juuri edellä mainittuja asioita. Gööttien lisäksi kielto koskee noin 20 muuta rotua , joilla esiintyy töpöjä häntiä.

Perinnöllisyys ei kuitenkaan ole laskennallisesti varmaa vaan sattumalla on sijansa. Todellisuudessa syntyvien pentujen häntäjakauma voi vaihdella suurestikin: neljästä pennusta kaikki voivatkin olla töpöjä, vaikka laskennallisesti yhden pitäisi olla pitkähäntäinen.

Toisen vanhemman häntä on töpö ja toisen pitkä. Töpöhäntäinen kantaa perimässään pitkähäntäisyyden alleelia (t). Puolet syntyvistä pennuista ovat pitkähäntäisiä (tt) ja puolet töpöjä (Tt) . Töpöhäntäiset pennut puolestaan kantavat pitkähäntäisyyden alleelia (t) perimässään.

Vuosina 1997 - 2008 syntyi 905 gööttipentua, 201 pentuetta. Syntyneistä pennuista oli 42,3 % töpöjä ja 56,6 % pitkähäntäisiä.

Vanhempien ollessa pitkähäntäisiä ovat kaikki niiden jälkeläiset myös pitkähäntäisiä.

Tässä tapauksessa kummatkin vanhemmat ovat töpöjä, mutta niiden perimmässä on toinen alleeli pitkähäntäinen (t). 25 % pennuista (TT) edellä mainitun teorian mukaan jää syntymättä. 50 % pennuista on töpöjä (Tt) ja ne kantavat pitkähäntäisyyden alleelia (t). 25 % syntyneistä pennuista ovat pitkähäntäisiä (tt).